MÜŞTEREK BAHİSLER

67/1999 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YASASI

(40/2004 ve 12/2011 sayılı Değişiklik Yasasıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)

Şans Oyunlarının Düzenlenmesi

Müşterek Bahislerin Düzenlenmesi 12/2011 40/2004 12/2011

26. (1) Spor Toto, Spor Loto, Sayısal Loto, Milli Piyango Devlet Piyangosu tombala, bingo, at yarışları, köpek yarışları ve Müşterek Bahisler Bakanlık tarafından düzenlenir 

(2) Yukarıdaki 1’nci fıkrada bahsedilen Spor Toto, Spor Loto, Sayısal Loto, Milli Piyango Devlet Piyangosu tombala, bingo, at yarışları, köpek yarışları ve müşterek bahisler, aşağıda görülen esaslar ve bu maddenin (3)’üncü fıkrası uyarınca çıkarılacak tüzük kuralları çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişilerce de düzenlenebilir: 

(A) Müşterek Bahis düzenlemek isteyen gerçek veya tüzel kişi, Spor Dairesi Genel Yönetim Kuruluna başvuruda bulunur. 

(B) Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, başvuruları bu madde kuralları çerçevesinde değerlendirerek uygun bulması halinde ön izin verir. 

(C) Ön izni alan gerçek veya tüzel kişi, 400,000 Euro (Dört yüz bin Euro) tutarındaki banka teminat mektubunu Bakanlar Kurulunun onayına sunmak koşuluyla ve bu maddede öngörülen diğer koşulları yerine getirdiği takdirde, Bakanlar Kurulu Kararı ile Müşterek Bahis düzenleme izni alabilir. Bakanlar Kurulu izne kayıt ve koşullar koymaya yetkilidir. 

(Ç) Müşterek Bahis düzenleme izni alabilmek için kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ve en az beş yıldan beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmiş olması; yirmi beş yaşını doldurmuş olması ve affa uğramış olsa dahi beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması veya kasden adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs etme; uyuşturucu madde imal etme, ithal etme, tasarrufunda bulundurma, kullanma veya alıp satma; ırza geçme veya ırza geçmeye teşebbüs etme; dolandırıcılık; hileli iflas; rüşvet almak veya vermek; hırsızlık veya benzeri yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmamış olması gerekir. Başvuru sahibi yukarıda öngörülen suçların herhangi birinden mahkum olmadığını gösteren belgeyi Polis Genel Müdürlüğünden sağlar. 

(D) Bu madde uyarınca Bakanlar Kurulunca verilecek iznin süresi bir yıl olup her mali yılın başında yenilenmesi gerekir. İznin verilmesinde ve yenilenmesinde, Spor Fonuna yatırılmak üzere Bakanlar Kurulunca her yıl için 180,000 Euro (Yüz Seksen bin Euro) tutarında harç alınır. Ocak ayı içerisinde ödenmeyen izin bedelleri için, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasında öngörülen şekilde gecikme zammı uygulanır. Bakanlar Kurulu bu harç miktarını, ülke koşullarını gözönünde bulundurarak her yıl %100’ünü aşmayacak oranda ve herhalükarda on katını aşmayacak miktara kadar arttırabilir. 

(E) Gerekli izni alıp Müşterek Bahis düzenleyecek gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda öngörülen kurallara uymak zorundadırlar: 

(a) On sekiz yaşından küçüklerin Müşterek Bahis oynamasına veya oyunların yanatıldığı bahisevine girmelerine müsade edilemez. 

(b) Müşterek Bahis oyunları oyanatılacak bahisevleri sabah saat 10:00 ile akşam 24:00 arası açık olabilir. 

(c) Müşterek Bahis oyunları düzenleme iznine sahip gerçek ve tüzel kişiler bu izni devredemezler. Ancak bu izni, açacakları diğer şubeler için de kullanabilirler. Her şube için, şube açılacağında ve her mali yılın başında 20,000 Euro (Yirmi bin Euro) tutarındaki harcın Spor Fonuna yatırılması koşuldur. Ocak ayı içinde ödenmeyen harçlar için, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasında öngörülen şekilde gecikme zammı uygulanır. 

(F) (a) Bakanlık adına Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, Müşterek Bahis düzenleyen gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerini, bu Yasaya, bu madde tahtında çıkarılan tüzük kurallarına ve iznin koşullarına uygunluk açısından denetler. 

(b) Yapılan denetimlerde, bu Yasaya, bu madde tahtında çıkarılan tüzük kurallarına veya iznin koşullarına aykırı bir durumu saptanan gerçek veya tüzel kişinin Müşterek Bahis düzenleme izni, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulunun raporu, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun Kararı ile bir ay süre ile askıya alınır. 

(c) Yukarıdaki (b) bendi uyarınca izni askıya alındığı süre içerisinde müşterek bahis düzenlemeye devam eden veya yapılan ikinci bir denetimde yeniden bu Yasaya, bu madde tahtında çıkarılan tüzük kurallarına veya iznin koşullarına aykırı bir durumu saptanan gerçek veya tüzel kişinin Müşterek Bahis düzenleme izni, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulunun raporu, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun Kararı ile iptal edilir ve bu gibi kişilere yeniden izin verilmez.


40/2004

(3) Bu maddenin uygulanmasını sağlayan diğer usul, esas ve kriterler ile bahisevlerinin konumu ve görüntüsü, şubelerin açılmasında uygulanacak kurallar, oyunların sonuçlarının izlenmesinde kullanılacak erişim cihazları ile kazanılan ikramiyelerin ödenmesine ilişkin kurallar ve benzeri hususlar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.